YouTube video over de hartmuur.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Audio over valse kernovertuigingen.

Mijn eerste podcast!

Valse Kernovertuigingen (FAULTY CORE BELIEFS).

 

Een korte audio over Valse Kernovertuigingen (faulty Core Beliefs), hoe je ze kunt herkennen (aan de hand van 5 hoofdgroepen en hun onderverdelingen) en waarom dat ze je geluk in de weg staan.

 

 

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , , , , | Een reactie plaatsen

Heb jij een hartmuur?!

HEB JIJ EEN HARTMUUR?

Foto Heartwall

Wat is een hartmuur? zoals de naam al aanduidt is het een muur rondom je hart. Die muur kan ernstige effecten hebben op zowel je gezondheid als je geluk. Wanneer we bevrijd worden van onze hartmuur, kunnen we weer leven vanuit ons hart, meer overvloed creëren, zelfs de ware liefde vinden.

Ooit het gevoel gehad dat je hart werd gebroken, of intense emotionele pijn gevoeld, bijvoorbeeld omdat een relatie verbroken werd, of omdat je iemand verloor waarvan je hield? Of omdat je leed onder een of andere vorm van misbruik. Of iets gebeurde waardoor je leven in een neerwaartse spiraal terecht gekomen is.

Onze harten zijn kwetsbaar voor emotionele pijn. Soms zetten zich onverwerkte negatieve emoties vast in ons hartgebied. En soms zal je onderbewustzijn de energie van die onverwerkte emoties in je hartgebied gebruiken om er een muur van te bouwen.
WAAROM? Om je hart te beschermen tegen pijn, ervoor te zorgen dat dat het niet beschadigd wordt. Je kunt de hartmuur vergelijken met een bunker, als het oorlog is ben je blij erin te kunnen schuilen, maar als de oorlog voorbij is en je kunt niet meer uit die bunker komen, dan ontstaan problemen.

De hartmuur kan:

*  je vermogen liefde te geven en te ontvangen blokkeren

* depressie, angstgevoelens, eenzaamheid en ongevoeligheid veroorzaken

* zakelijk succes  en succes in andere delen van je leven blokkeren

* de werking van je immuunsysteem verlagen

* pijn veroorzaken in je nek, schouders en bovenrug

Daarnaast speelt de hartmuur een rol bij hartziektes, druk op de borst, hoge bloeddruk en hartaanvallen.

Wat er kan gebeuren nadat de hartmuur verdwenen is.
Ervaringen van mijn cliënten (soms direct merkbaar, vaak binnen 3 maanden):

* emotioneel meer vrij voelen
* patronen van zelfsabotage verdwijnen
* grote vermindering van angsten, eenzaamheidsgevoel, bezorgdheid
* het vermogen te geven en te nemen neem toe
* verbeterde relaties
* aantrekken van gezonde relaties na jarenlang het tegenovergestelde
* verbetering financiële situatie
* eerste keer verliefd
* meer creativiteit
* meer zelfvertrouwen
* echt horen en kunnen voelen wat de ander zegt/bedoelt
* druk op de borst verdwijnt
* rustig hartrime.

90 % van ons heeft een hartmuur. Stel je voor hoe je leven kan veranderen als die negatieve emoties rondom je hart worden weggenomen. De hartmuur verdwijnt niet vanzelf. Ikzelf werk voor het afbreken van de hartmuur met the Emotion Code. Het afbreken van de hartmuur kan in 2-3 sessies gebeuren.

Geplaatst in Emotion code | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Je stofwisseling een boost geven.

Geplaatst in FasterEFT | Getagged , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden  praktijk

Artikel 1. Definities

 1. De therapeut / praktijk: Jekautz Kemoma Therapie: Therapeut Ria Jekautz.
 2. De patiënt / cliënt: de wederpartij van de praktijk.
 3. Incidentele adviezen, diagnoses, losse verrichtingen: advies van supplementen, dan wel andere incidentele diensten die door de therapeut/ natuurgeneeskundige in opdracht van patiënt/cliënt worden uitgevoerd.
 4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voortkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen de therapeut / natuurgeneeskundige enerzijds en de patiënt/cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de patiënt/cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de patiënt/cliënt.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de therapeut/natuurgeneeskundige zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse verrichtingen betreffen.
 2. Een overeenkomst tussen de therapeut/natuurgeneeskundige en de patiënt / cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt / cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
 3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut / natuurgeneeskundige schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
  • De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
  • Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

 Artikel 5. Annulering

Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de patiënt/cliënt, wordt niet als annulering beschouwd.

 1. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  • Bij annulering tot 24 uur voor aanvang is de patiënt/cliënt geen kosten verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd. dit gemiste consult komt niet voor vergoeding door de ziektekostenverzekering in aanmerking.
  • Indien een consult op verzoek van een patiënt/cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de patiënt/cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor het consult en binnen 24 uur voor aanvang van het consult het volledige bedrag.
  • Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeut / natuurgeneeskundige gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
  • De therapeut / natuurgeneeskundige is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft het tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de patiënt/cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

 1. De therapeut/natuurgeneeskundige zal alle informatie betreffende de patiënt/cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover therapeut/natuurgeneeskundige daartoe verplicht is of de therapeut/natuurgeneeskundige toestemming heeft verkregen.
 2. De therapeut/natuurgeneeskundige zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de patiënt/cliënt verstrekken, met inachtneming van de Wkkgz.

Artikel 7. Tarieven

 1. De tarieven voor consulten zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.

Artikel 8. Facturering en betaling

 1. Dienstverlening voor  patiënten/cliënten dient door deze, direct na de dienstverlening aan de therapeut/natuurgeneeskundige, contant tegen overleg van een kwitantie te worden voldaan. In onderling overleg is een andere betaalwijze mogelijk.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut/natuurgeneeskundige is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. De therapeut/natuurgeneeskundige geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de patiënt/cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut / natuurgeneeskundige. De therapeut/natuurgeneeskundige is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. De therapeut/natuurgeneeskundige is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt/cliënt door de therapeut / natuurgeneeskundige mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut (natuurgeneeskundige)  beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de patiënt/cliënt.
 5. De patiënt/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut/natuurgeneeskundige aansprakelijk wil stellen.
 6. De therapeut/natuurgeneeskundige is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De therapeut/natuurgeneeskundige zal, zover het in zijn/haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de dienstverlening van de therapeut/natuurgeneeskundige is het Nederlands recht van toepassing.
 2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de therapeut/natuurgeneeskundige wordt in eerste instantie verwezen naar Quasir en stichting Zorggeschil.

Susteren, december 2018.

Ingeschreven bij de KvK 14117652

In verkeer met mijn patiënten gelden de bepalingen, de beroepscode en de klacht- en tuchtregeling die via de F.A.G.T. zijn geregeld (zie home pagina).

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

FasterEFT tapping points

Tapping Points FasterEFT

Geplaatst in FasterEFT | Getagged , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Waarom blokkeer ik onder stress?!

HERSENHELFTEN EN PERSOONLIJKHEIDSSTRUCTUREN

Functies van het linkerbrein                     Functies van het rechterbrein
(ik ben, ik weet)                                               (ik voel)

Analyse (zicht op de delen)                                 Gestalt (inzicht in het geheel)

Logisch redeneren                                                Gebruikt gevoel als kompas

Oriëntatie op details                                             Oriëntatie op het grote geheel

Feiten zijn het belangrijkste                                Verbeelding

Woorden en taal                                                    Symbolen en beelden

Heden en verleden                                               Heden en toekomst

Wis- en natuurkunde                                           Filosofie en religie

Begrijpen                                                                Betekenis geven

Weten (en weten kunnen omzetten in taal)      Geloof

Dichtbij zien                                                           Ver zien

Gezichtsexpressie                                                 Lichaamsexpressie

Erkennen                                                               Waarderen

Patroonherkenning                                              Ruimtelijke waarneming

Kent de namen van objecten                               Weet hoe objecten functioneren

Is gebaseerd op de realiteit                                 Fantasie

Bedenkt strategieën                                             Ziet mogelijkheden

Praktisch                                                                Impulsief

Vechten                                                                  Vluchten

Het Corpus Callosum (de hersenbalk) vormt een brug van zenuwvezels die de communicatie tussen de beide hersenhelften onderhoudt, het zorgt ervoor dat de informatie van de ene naar de andere hersenhelft kan gaan. Idealiter  werken linker en rechter hersenhelft gelijktijdig en op volle toeren bij alles wat we doen en bij alles wat er met ons gebeurt.

Onder stress kunnen de hersenen echter blokkeren. De zenuwbalk tussen de twee hersenhelften functioneert dan niet meer als brug, maar als blokkade.

We denken vaak dat anderen mensen denken zoals wijzelf denken, op de zelfde manier denken en reageren. Maar (naast onze reactie op perceptie) heeft onze persoonlijkheidsstructuur (de dominantiepatronen) hierop grote invloed.

DOMINANTIEPATRONEN

De “Normale” persoonlijkheid (optimale mogelijkheid tot stressregulering door harmonische coördinatie tussen beide hersenhelften):

-Zogenaamd dominant linkerbrein: Mensen die rechtshandig, rechtsvoetig, rechtsogig, rechtsorig zijn, de analytische talenten in hun linker hersenhelft activeren en het gestaltvermogen in hun rechter hersenhelft, voelen zich het best thuis in onze cultuur en ons schoolsysteem.

-Zogenaamd dominant rechterbrein: Mensen met een bijna omgekeerd persoonlijkheidspatroon: Linkshandig, linksvoetig, linksogig, linksorig, en activatie gestalt eveneens in rechterbrein en analyse in linkerbrein, behoren ook tot de “normale” mensen (alleen wat meer moeilijkheden door de meer kunstzinnige en holistische aanleg).

De Variabelen in de persoonlijkheidsstructuren:

-Gekruiste structuren

-Geblokkeerde structuren

Het eenzijdig patroon (blokkeert onder stress).

Deze mensen hebben de pech dat ze zichzelf letterlijk en figuurlijk voor de voeten lopen onder stressvolle omstandigheden. Hun grote voordeel is dat ze een diepere ervaring van ontspanning kunnen beleven als ze zich niet druk maken over intellectuele prestaties die ze moeten leveren. Dat is overigens wel een opgave voor hen.

Ze zijn rechtshandig, rechtsorig, rechtsogig, rechtsbreinig. Bovendien worden onder stressvolle omstandigheden gestalt en analyse ook in het rechterbrein geactiveerd. En helaas verkeren ze vaak in een stresspositie. Ze proberen zich te pletter om het zo goed mogelijk te doen als ze denken wat van hen verwacht wordt.

Bijna hetzelfde geldt voor linkshandige, linksorige, linksogige, linksbreinige personen. Zij “verliezen” zichzelf en staan geregeld onder hoge spanning als ze zichzelf moeten bewijzen.

Gekruiste en geblokkeerde structuren veroorzaken onder stress verwarring. In stresssituaties ziende blind en horende doof, wel kunnen kijken maar niet zien, wel kunnen horen maar niet verstaan, omdat onder stress de hersenbalk niet meer functioneert als brug, maar als blokkade.

Bijkomende verschijnselen: onzekerheid, faalangst, schaamte en allergieën.

Via o.a. Edukinesiologie (ook effectief bij volwassenen) en Stressreguleringstechnieken wordt een betere samenwerking tussen rechter en linker hersenhelft in stresssituaties mogelijk gemaakt.

Geplaatst in Leerproblemen, Stress | Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De meridianen en hun Tapping points

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top of head ___ Upper short cut

 1. Between the eyes ___ Bladder
 2. Side the eyes ____      Gallbladder
 3. Under the eyes ___     Stomach
 4. Under the nose ___     Pericardium
 5. Under the lip ___         Conception vessel
 6. Collar bone point___   Kidney
 7. Center of chest ____   Thymus gland  shakes it up all little bit
 8. The circles on chest –   Neuro Lymphatic Drainage point (NL)
 9. Under the arms ___    Spleen
 10. Under the peck ___     Liver
 11. Thumb ___                   Lungs
 12. Index finger__              Large Intestine
 13. Middle finger ___         Circulation
 14. Baby finger __               Heart
 15. Karate chop __              Small Intestine
 16. Top of hand___             Triple Warmer

Wrist ___ Lower short cut

Geplaatst in FasterEFT | Getagged , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Pollenkalender

Geplaatst in Allergie | Getagged , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Help! Hooikoorts.

De lente begon laat dit jaar, dus mensen met  last van hooikoorts hadden wat langer rust dan andere jaren. Maar….. inmiddels is er geen ontkomen meer aan. De tijd van jeukende ogen, loopneuzen, niesbuien, kortademigheid, vermoeidheid en galbulten is begonnen.

Dat hooikoorts niks te maken heeft met hooi en koorts, maar met zaden en pollen is al lang bekend. Minder bekend bij velen is, dat een kruisallergie bij bepaalde mensen met een berkenstuifmeel allergie voedingsallergieën kan veroorzaken bij o.a. appels, kiwi’s en hazelnoten, met jeuk (ook in de oren) en zwelling van de mond en keelholte als gevolg. Dit komt omdat stuifmeel, pollen en andere veroorzakers van hooikoorts bepaalde eiwitten bevatten die lijken op, of gelijk zijn aan de eiwitten die voorkomen in deze producten en het immuunsysteem er op dezelfde manier op (over)reageert.

Allergiepilletjes, oogdruppels, pompjes en spuiten, zonnebrillen en zoveel mogelijk binnenblijven leken lang de enige manier om deze tijd te overbruggen, vervelend is dat de volgende pollen er weer aankomen.

Gelukkig is er NAET  (Nambudripad’s Allergy Elimination Technique).

NAET is een bewezen allergie eliminatie techniek die ik gebruik (waar mogelijk, in combinatie met Jimmy Scott’s en Wayne Topping’s methode) waarbij ik een voor een al je allergieën kan verwijderen zodat je de betreffende stoffen nooit meer hoeft te vermijden.

Nooit meer hooikoorts!

Al lijkt het onmogelijk, NAET is dé oplossing bij hooikoorts (en alle andere allergieën).  Kijk even verder op mijn website bij behandelingen en de andere ervaringsverhalen  voor meer info.

Klacht: Allergie/hooikoorts

Naam: Monique, 34 jaar

Al jarenlang last van allergieën / hooikoorts. In juni 2010 naar Ria Jekautz, Wilhelminalaan 1 te Susteren geweest. Behandeling via NAET en Wayne Topping. Na de eerste behandeling was de allergie / hooikoorts al minder. Thuis zelf puntjes getikt (Jimmy Scott). Na 3 behandelingen bij Ria heb ik vrijwel geen last meer gehad van de allergie / hooikoorts.

Dit was de eerste zomer dan ik ook echt van het weer kon genieten, zonder zakdoeken en medicijnen. Via de reguliere geneeskunde / huisarts zo’n beetje alle hooikoorts medicijnen die er zijn geprobeerd, maar zonder het effect dat Ria heeft behaald met de alternatieve therapie.

Momenteel geen last van allergie / hooikoorts.

Geplaatst in Allergie | Getagged , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen